Rozenblat

Zastosowania geosiatki komórkowej (geokraty)

Drogi i podbudowy

 • remonty
 • drogi gruntowe, ścieżki leśne – remonty
 • drogi leśne i tymczasowe
 • pasy startowe
 • ogrody

Skarpy i mury oporowe

 • erozja, rekultywacja i umocnienia
 • mury oporowe
 • parkingi
 • zbiorniki i składowiska odpadów

Hydrotechnika

 • podbudowy rurociągów i kanałów
 • nabrzeża
 • wały przeciwpowodziowe
 • ochrona linii brzegowej
 • zbocza i kanały wodne

Drogi kolejowe

 • podbudowy torowisk
 • nasypy kolejowe
 • przyczółki mostów kolejowych